Condiții de admitere

Notă: Prin Hotărâre de  Guvern al Republicii Moldova Colegiul Financiar-Bancar din Chişinău a fost reorganizat în Centrul de Excelenţă în Economie şi Finanţe

 • Admiterea în CENTRUL DE EXCELENȚĂ ÎN ECONOMIE ȘI FINANȚE(CEEF)/Colegiul Financiar-Bancar (CFBC) la programe de formare profesională  postsecundară și postsecundară nonterțiară se efectuează pe bază de concurs și are drept scop realizarea selecţiei candidaţilor pe criterii de cunoştinţe şi aptitudini pentru specialitatea pentru care optează.
 • Studiile în CEEF/CFBC se organizează cu frecvenţă la zi pentru absolvenţii de gimnaziu cu termen de 4 ani.
 • Concursul de admitere se efectuează în baza mediei notelor anuale la 4 discipline de profil şi mediei notelor de la examenele de absolvire din actul de studii.
 • Înmatricularea se face în ordinea descreşterii mediei de concurs (MC), calculată până la sutimi, fără rotunjire, constituită din media notelor anuale la 4 discipline de profil (MNDP) şi media notelor de la examenele de absolvire (MNEA), după următoarea formulă:

MC=0,6 MNDP + 0,4 MNEA

Se stabilesc următoarele discipline de profil:

La specialitățile: Administrarea aplicațiilor web și Programarea și analiza produselor program

La specialitățile:ContabilitateImpozite și percepere fiscală Finanțe și asigurăriFinanțe și bănciPlanificarea și administrarea afacerilor

 1. matematica,
 2. limba și literatura română,
 3. limba străină,
 4. informatica.

 1. matematica,
 2. limba și literatura română,
 3. limba străină,
 4. istoria românilor și universală.

 

Acte necesare

 • fișa de înscriere la concurs;
 • copia buletinului de identitate al candidatului;
 • copia buletinului de identitate al unuia din părinți sau al tutorelui;
 • actul de studii, în original (cu anexa respectivă);
 • 4 fotografii 3x4 cm, color;
 • chitanţa de plată a taxei de înscriere.

 

Se rezervează 15 la sută din numărul total de locuri (la fiecare specialitate), prevăzute în planul de admitere cu finanţare bugetară, pentru următoarele categorii de candidaţi:

 • copiii rămași fără ocrotire părintească;
 • copiii cu dizabilitate severă, accentuată și medie;
 • copiii care au părinţi cu dizabilitate severă;
 • copiii ai căror părinţi au participat la acţiunile militare pentru apărarea integrităţii şi independenţei R. Moldova, la războiul din Afganistan sau la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl;
 • copiii proveniți din familiile cu patru şi mai mulţi copii, aflați la întreținerea părinților;
 • copiii de etnie romă;

Pentru această categorie de candidaţi se solictă suplimentar următoarele documente:

 • adeverinţa eliberată de organul teritorial de tutelă şi curatelă ori hotărîrea instanței de judecată, pentru copiii rămași temporar fără ocrotire părintească, în original;
 • certificatul medical care atestă gradul de dizabilitate, în original;
 • actul de studii respectiv pentru copiii cu deficienţe fizice şi senzoriale care au absolvit şcoli cu statut special, sau certificatul eliberat de Comisia consultativă de expertiză medicală pentru cei care nu au învăţat în şcoli
 • diplomele de gradul I-III, obţinute la concursurile şcolare republicane sau internaţionale, la discipline de studiu, precum şi diplome ce atestă participarea la diferite concursuri, organizate de Ministerul Educaţiei;
 • certificatul care confirmă că unul din părinţii candidatului a participat la acţiunile militare pentru apărarea integrităţii şi independenţei R. Moldova, la războiul din Afganistan sau la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl
 • certificat despre componenţa familiei și copiile certificatelor de naștere ale fraților/surorilor (pentru candidaţii din familiile cu patru şi mai mulţi copii);
 • confirmarea apartenenţei la familii de romi.

Atenție! 

Pentru înregistrarea prealabilă a candidatului la Comisia de admiterea a IP CEEF  este necesar de completat formularul "Programare prealabilă la Comisia de admitere 2022". După completarea acestuia Comisia de admitere va reveni cu un e-mail privind confirmarea înscrierii prealabile, unde se va indica data și ora  cînd veți fi programat pentru a veni la depunerea actelor pe adresa mun. Chișinău, str. Miron Costin 26/2. Indicați în formular o adresa de e-mail validă și pe care aveți posibilitatea să o accesați. Formularul "Programare prealabilă la Comisia de admitere 2022" 

Termenele pentru depunerea actelor:
 

2022 MoldaHost. All Rights Reserved.