Oferta de programe

Planul desfășurării cursurilor de FPC, 2022-2023

 •  Profesori în învățământul profesional (BAZELE ANTREPRENORIALULUI ȘI ADMINISTRAREA AFACERII ) – decizia nr.53 din 28.01.2022, ANACEC

  Formarea și dezvoltarea la elevi a competențelor antreprenoriale și a spiritului de inițiativă constituie una dintre cele mai importante preocupări ale sistemului educațional actual, fapt stipulat în Codul educației (nr.152 din 17.07.2014), art.11, alin (2), lit. . h).  
  Prezentul Program este elaborat conform Metodologiei de elaborare a programelor de formare profesională continuă a cadrelor didactice (ordinul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării nr.92 din 30.01.2019), ținând cont de nivelul de studii, pregătirea profesională a audienților, precum și de noi. obiective socio-educaționale și evoluții de pe piața muncii. 

  Structura: programul  include  un  volum  de  300  de  ore  dintre  care  75  auditoriale (contact  direct)  și  225  studiu  individual. Programul de formare este constituit din 3 module:
  Modulul A (tematic) Bazele antreprenorialului și administrarea afacerilor;
  Modulul  B  Psihopedagogie;
  Modulul  C Branding  profesional.

  Potențialii beneficiari  ai  Programului  activează  în  calitate  de  cadre didactice care predau discipline economice în instituțiile de învățământ profesional tehnic  (dar  și  general),  precum  și  exercită  funcții  manageriale  în  instituțiile respective.

  Resurse de timp: 3 săptămâni (conform calendarului activităților); este  oferit  în  regim  de  studii  cu  frecvență cu elemente online pentru studiul individual.
  Persoanelor care promovează cursurile li se decernează certificat în format unic eliberat de către CTICE care poate fi utilizat în procesul de atestare.
  Extras din Programul de formare profesională continuă
  Link-ul pentru formularul de aplicare https://forms.gle/Kzy7mWHnYg7JZnpf9

 •  Profesori în învățământul profesional (DIDACTICA DISCIPLINELOR ECONOMICE) – decizia nr.54 din 28.01.2022, ANACEC

  Prezentul  Program  este  elaborat  conform  Metodologiei  de  elaborare  a programelor  de  formare  profesională  continuă  a  cadrelor  didactice  (ordinul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării nr.92 din 30.01.2019), ținând cont de nivelul de studii, pregătirea profesională a audienților, precum și de noile obiective socio-educaţionale și evoluțiile de pe piața muncii. 
  Din  punct  de  vedere  conceptual  Programul  răspunde  cerințelor  de eficientizare şi flexibilizare a sistemului de formare continuă a cadrelor didactice și manageriale  prin  axarea  pe  formarea  de  competențe,  îmbinarea  metodelor tradiționale  și  interactive  de  predare/învățare/evaluare,  centrarea  pe  nevoile  de formare  ale  beneficiarilor,  racordarea  la  standardele  profesionale  ale  cadrelor didactice și manageriale, precum și la cele de asigurare a calității. Prin intermediul conținuturilor abordate se preconizează dezvoltarea abilităților de lucru în echipă, formarea deprinderilor de studiu de sine stătător și de autoevaluare a rezultatelor obținute, de utilizare a experienței într-un mediu de muncă interactiv, fortificarea capacităților de a lua decizii rezonabile și realizabile, de a răspunde provocărilor în procesul de activitate profesională.

  Structura: programul  include  un  volum  de  300  de  ore  dintre  care  75  auditoriale (contact  direct)  și  225  studiu  individual. Programul de formare este constituit din 3 module:
  Modulul A (tematic) Didactica  disciplinelor  economice;
  Modulul  B  Psihopedagogie;
  Modulul  C Branding  profesional.

  Potențialii beneficiari  ai  Programului  activează  în  calitate  de  cadre didactice care predau discipline economice în instituțiile de învățământ profesional tehnic  (dar  și  general),  precum  și  exercită  funcții  manageriale  în  instituțiile respective.

  Resurse de timp: 3 săptămâni (conform calendarului activităților); este  oferit  în  regim  de  studii  cu  frecvență cu elemente online pentru studiul individual.
  Persoanelor care promovează cursurile li se decernează certificat în format unic eliberat de către CTICE care poate fi utilizat în procesul de atestare.
  Extras din Programul de formare profesională continuă
  Link-ul pentru formularul de aplicare https://forms.gle/Kzy7mWHnYg7JZnpf9

 •  Profesori în învățământul profesional (FIRMA DE EXERCIȚIU) – decizia nr.56 din 28.01.2022, ANACEC

  Caracterul  divers  și  complex  al  acțiunilor  reformatoare  determină  cadrele didactice  să  fie  flexibile  în  abordări  și  să  recurgă  la  o  didactică  funcțională, asigurând conturarea precisă a componentelor procesului de învățământ: obiective –  conținuturi  –  strategii  didactice  –  evaluare  –  finalități,  astfel  încât  studierea disciplinelor  economice,  inclusiv  Firma  de  exercițiu,  să  asigure  formarea - dezvoltarea  la  elevi  a  competențelor  antreprenoriale  și  a  spiritului  de  inițiativă (Codului educației nr.152 din 17.07.2014, art.11, alin (2), lit. h).
  Prezentul  Program  este  elaborat  conform  Metodologiei  de  elaborare  a programelor  de  formare  profesională  continuă  a  cadrelor  didactice  (ordinul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării nr.92 din 30.01.2019), ținând cont de nivelul de studii, pregătirea profesională a audienților, precum și de noile obiective socio-educaţionale și evoluțiile de pe piața muncii.

  Structura: programul  include  un  volum  de  300  de  ore  dintre  care  75  auditoriale (contact  direct)  și  225  studiu  individual. Programul de formare este constituit din 3 module:
  Modulul A (tematic) Firma de exercițiu;
  Modulul  B  Psihopedagogie;
  Modulul  C Branding  profesional.

  Potențialii beneficiari  ai  Programului  activează  în  calitate  de  cadre didactice care predau discipline economice în instituțiile de învățământ profesional tehnic  (dar  și  general),  precum  și  exercită  funcții  manageriale  în  instituțiile respective.

  Resurse de timp: 3 săptămâni (conform calendarului activităților); este  oferit  în  regim  de  studii  cu  frecvență cu elemente online pentru studiul individual.
  Persoanelor care promovează cursurile li se decernează certificat în format unic eliberat de către CTICE care poate fi utilizat în procesul de atestare.
  Extras din Programul de formare profesională continuă
  Link-ul pentru formularul de aplicare https://forms.gle/Kzy7mWHnYg7JZnpf9

 •  Profesori în învățământul profesional (MANAGEMENTUL CALITĂȚII ÎN ÎPT) – decizia nr.57 din 28.01.2022, ANACEC

  Republica Moldova, prin actele normative și politicile adoptate, a creat cadrul național pentru asigurarea calității în educație  și  formare  profesională. Ghidul  managementului  calității  în învățământul  profesional  tehnic  și  Ghidul  de  autoevaluare  pentru  asigurarea internă  a  calității  în  învățământul  profesional  tehnic  din  Republica  Moldova, aprobate  de  MECC  prin  ordinul  nr.  609  din  19.12.2017,  propun  managerilor  o privire de ansamblu asupra sistemului de management al calității (SMC) și oferă sugestii  și  instrumente  pentru  autoevaluare.  Cu  toate  acestea,  managementul calității rămâne o mare provocare pentru conducătorii instituțiilor de învățământ profesional tehnic.
  Prezentul  Program  este  elaborat  conform  Metodologiei  de  elaborare  a programelor  de  formare  profesională  continuă  a  cadrelor  didactice  (ordinul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării nr.92 din 30.01.2019), ținând cont de nivelul de studii, pregătirea profesională a audienților, precum și de noile obiective socio-educaţionale și evoluțiile de pe piața muncii.

  Structura: programul include  un  volum  de  300  de  ore  dintre  care  75  auditoriale (contact  direct)  și  225  studiu  individual. Programul de formare este constituit din 3 module:
  Modulul A (tematic) Managementul calității în ÎPT;
  Modulul  B  Psihopedagogie;
  Modulul  C Branding  profesional.

  Potențialii beneficiari   ai Programului activează în calitate de cadre didactice în instituțiile de învățământ profesional tehnic și sunt membri CEIAC, precum și exercită funcții manageriale (șefi secțiunea asigurării calității) în instituțiile respective..

  Resursă de timp : 3 săptămâni (conform calendarului activităților); este oferit în regim de studii cu frecvență cu elemente online pentru studiul individual.
  Persoanelor care promovează cursurile li se decernează certificat în format unic eliberat de către CTICE care poate fi utilizat în procesul de atestare .
  Extras din Programul de formare profesională continuă
  Link-ul pentru formularul de aplicare https://forms.gle/Kzy7mWHnYg7JZnpf9

2023 MoldaHost. All Rights Reserved.